Main Menu

Aho Malolo Fakapule’anga Makehe

Sunday morning service  at the Free Wesleyan Church at the all boy's school at Tupou College, Toloa founded in 1866 and attended by King Taufa'ahau Tupou IV.

NUKU’ALOFA-Me 31: 9.35am (Nuku’alofa Times/Ofisi Palemia): Ke faka’ilonga’i ‘a e katoanga fakahisitolia ‘oku ‘amanaki fakahoko ko hono Fakamanatu ‘o e Ta’u 150 ‘o e Kolisi ko Tupou ‘a e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga, ‘oku fiefia ‘a e ‘Ofisi ‘o e Palemia ke fakanongonongo atu ki he kakai Tonga kotoa pe kuo tali ‘e he Kapineti ke hoko ‘a e ‘aho Pulelulu 22 ‘o Sune 2016 ko e ‘Aho Malolo Faka-Pule’anga ki he kotoa ‘o e ‘Otu Tonga ni.

Ko ia ai, ‘oku fakahoko atu heni ko e ‘aho Pulelulu 22 ‘o Sune 2016 ‘e hoko ia ko e ‘Aho Malolo Fakapule’anga Makehe ki Tonga ni kotoa.  Ko e ‘aho malolo makehe ni ‘e tu’o taha pe, pea ‘oku fakahoko ia ko hono faka’ilonga’i ‘a e Fakamanatu ‘o e Ta’u 150 ‘o e Kolisi ko Tupou, ko e fuofua ako’anga kolisi ke fokotu’u ‘i Tonga ni pea ke a’usia ‘a e ta’u 150.


Comments are Closed