Main Menu

HOLOKI E TOTONGI ‘O E IKA

THAILAND JAPAN EARTHQUAKE TSUNAMI NUCLEAR ACCIDENT AFTERMATH

NUKU’ALOFA-Okatopa 28: 1.25am (Nuku’alofa Times): Koe’uhi ko e fiema’u ke mea’i ‘e Hou’eiki mo ‘ilo ki ai ‘a e Kakai ‘o e Fonuaˊ, ‘oku loto ai ‘a e Potungāue Toutaiˊ ke fakahā ‘a e fakatau ma’ama’a ‘o e ika koe valuˊ mo hono fa’ahingaˊ ‘i he Māketi Tu’imatamoana ‘i he ‘aho Falatie 28 ‘o ‘Okatopa 2016 ‘o kamata ‘i he taimi 9 pongipongi pea ‘e hokohoko atu ‘a e fakatau kae’oua kuo ‘osi ‘a e ika hono fakatau.

Koe’uhiˊ ko e feinga ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga mo e Pule’anga, ke muimui’i mo fakahoko ‘a e finangalo ‘o ‘Ene ‘Afioˊ, Tupou VI ke tokangaekina e mo’ui lelei ‘a hono kakaiˊ fakataha mo e poupou ‘a e Potungāue Toutaiˊ ki he tau’i ‘o e ngaahi mahaki ‘ikai pipihiˊ ‘aki ‘a e ma’u me’atokoni mei he ikaˊ moe me’atokoni mei ‘oseniˊ.

Kuo fakahoko ai ‘e he ‘Eiki Minisita ‘o e Potungāue Toutaiˊ ‘a e ngaahi fokotu’utu’u mo e ngāue ko e feinga ke lahiange pea ke holoki ē totongi ‘o e ikaˊ ki he kakai ‘o e fonua ke nau ma’u me’atokoni mei ai.

Ne fakahoko ai ‘a e alea mo e taha ‘o e ngaahi vaka muli ‘oku nau toutai valu ‘i Tongaˊ ni pea kuo tali lelei ‘e he Kautahaˊ ni ke tuku mai ‘a e ika mei he taha hono ngaahi vakaˊ ke fakahoko’aki ē fokotu’utu’u ko eni.

Ko e fengāue’aki ko eniˊ ‘oku lele he ta’u ‘e taha pea ‘oku ‘i ai ‘a e ‘amanaki ‘e hokohoko atu ‘i he kaha’u.Kuo tau mai ‘a e vakaˊ pea ‘e fakatau atu ‘a e valuˊ mo hono fa’ahinga ‘i he ngaahi totongi ko eniˊ:

–       $7.00/1kg- fa’ahinga ‘o e hakulā

–       $7.00/1kg- hakulā puaka

–       $7.00/1kg- valu louniu

–       $7.00/1kg- mahimahi

–       $2.50/1kg- ‘atu

–       $5.00/1kg- valu iiki (Piki’ai & takuo)

Koe’uhiˊ ke malava ke vahevahe atu ‘a e ikaˊ ni ki he tokolahi taha ‘o e kakai ‘e lava ke ma’u ‘inasi aiˊ, ‘e ‘ikai toe laka hake he kilo ‘e 5 ‘e fakatau ‘e ha tokotaha.

‘Oku faka’amu ‘a e Potungāue Toutaiˊ ‘e ‘aonga ‘a e fokotu’utu’u ko eni ki he mo’uilelei ‘a e kakai ‘o e fonua.


Comments are Closed