Main Menu

HOLO E TOTONGI ‘UHILA KAMATA MEI HE ‘AHO 1 SIULAI 2017

Tonga Power Limited (photo: Supplied/ Tonga Power Limited)

NUKU’ALOFA-Sune 28: 12:46pm(Nuku’alofa Times): Talu mei he liliu fakamuimui ki he totongi ‘o e ‘uhila ‘a ia na’e fakahoko ‘i he ‘aho 1 ‘Epeleli 2017, na’e holo ai ‘a e totongi ‘o e lolo hu mai ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 5.57 (4.08%) ki he lita mei he seniti ‘e 136.68 ki he lita ki he seniti ‘e 131.11 ‘i he he’ene a’u mai ki he faka’osinga ‘o Sune 2017, ‘a ia kuo tali ‘e he Pule Fe’unga.

Na’e makatu’unga heni ‘a e holo ‘a e konga ‘o e totongi ‘uhila ‘oku felave’i moe lolo (fuel component) ‘aki ‘a e seniti ‘e 7.31 ki he ‘iuniti mei he seniti ‘e 41.51 ki he ‘iuniti.

‘I he taimi tatau na’e hiki foki moe totongi fakata’u ‘o e koloa ‘aki ‘a e peseti ‘e 6.2 ‘o makatu’unga heni ‘a e hikiseniti ‘e 2.65 ‘a e konga ‘o e totongi ‘uhila ‘oku ‘ikai felava’i moe lolo (non-fuel component) mei he seniti ‘e 44.35 ki he ‘iuniti.

Ko hono fakakatoa, ‘oku holo ‘aki ‘a e totongi ‘uhila fakalukufua ‘a e seniti ‘e 4.66 (7.31 seniti – 2.65 seniti) ki he ‘iuniti mei he seniti ‘e 85.86 ki he ‘iuniti (kWh) ki he seniti ‘e 81.20 ki he ‘iuniti (kWh), pe koe holo ‘aki ‘a e peseti ‘e 5.4 ‘a e totongi ‘o e ‘uhila mei he Kuata Ma’asi.

‘Oku kei hokohoko atu ai pe foki ‘a e tokoni ‘a e Pule’anga ki hono holoki ‘o e totongi ‘uhila a ia na’e kamata ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u ni. Ko e tokoni foki ko eni ko hono pukepuke ‘a e totongi ‘uhila ‘i he seniti ‘e 70 ki he ‘iuniti ki he kau ma’u ‘uhila kotoa ‘i Tonga ni ‘oku si’isi’i e ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘i he ‘iuniti ‘e 100 (kWh) he mahina pe koe holo (tisikauni) ‘aki ‘eni ‘a e seniti ‘e 11.20 ‘enau totongi ‘uhila he mahina, ‘o kamata mei he ‘aho 1 Siulai 2017.

Koe toenga leva ‘o e kau ma’u ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘a e ‘uhila ‘o lahi hake he ‘iuniti ‘e 100 he mahina tenau totongi ‘a e totongi ‘uhila fo’ou ‘a ia ko e seniti ‘e 81.20 ki he ‘iuniti ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai 2017.

Ko e ngaahi totongi fo’ou ko‘eni ki he ‘uhila ‘a ia kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila (Ma’u Mafai), ‘e kamata ngaue’aki ki he ‘uhila kotoa pe ‘oku tufaki atu mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he kau ma’u ‘uhila ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai 2017 ‘o hange koia ‘oku ha atu ‘i lalo:

(photo:supplied/Tonga Power Limited)

(photo:supplied/Tonga Power Limited)


Comments are Closed